Til Barnevernet og Bufetat: Tilbud om Tjenester fra Nomkus

Norges Multikulturelle Senter (Nomkus) har lang erfaring med å levere tjenester til  Barnevernet innen flerkulturelt arbeid. Vårt personell har bakgrunn fra mange ulike land,  høyere utdanning, samt interkulturell erfaring og forståelse. I tillegg til eget personell, har  Nomkus et solid nasjonalt nettverk blant personer i Norge som har innvandrerbakgrunn og  en trygg to-kulturell forståelse og identitet.  

Vår medarbeider Carol Mekhail Røiseland (jurist) sin masteroppgave «Barnets kulturelle  bakgrunn ved plasseringssted etter omsorgsovertakelse. Kultur. En realitet eller en  formalitet?» av 2020, ble benyttet av en ekspertgruppe, oppnevnt av Barne- og familiedep. Ekspertgruppen jobbet med samvær etter EMD dommene, for å innlemme nye perspektiv i  forbindelse med samvær når det gjelder barn med annen kulturell bakgrunn i forbindelse  med utformingen av den nye loven. 

Etter forespørsel fra fornøyde kunder og oppdragsgivere som vi har jobbet med over flere år, har vi nå satt sammen et utvalg av tjenester, tilpasset ny Lov om Barnevern § 1-8: «Barns  kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn. Barnevernet skal i sitt arbeid ta hensyn til barnets  etniske, kulturelle, språklige og religiøse bakgrunn i alle faser av saken. Samiske barns  særskilte rettigheter skal ivaretas.» 

Nomkus tilbyr:

Kulturtolker med valgt fag, etnisitet og språk 

En kulturtolk oversetter det verbale og det ikke-verbale språket slik at alle parter blir ivaretatt i  samtalen. Gjennom en kultursensitiv dialog kan man unngå konfliktsituasjoner basert på mistolking  av den kulturelle konteksten. Metoden er tillit- og relasjonsbyggende, konfliktdempende og gir økt  forståelse. Vi anbefaler også bruk av kulturtolker i situasjoner der man ønsker å løse en eksisterende  konflikt. Kulturtolking er språk, etikk, tilhørighet, identitet og trygghet. 

Foredrag og miniseminarer for ansatte med landinfo og veiledning

Kompetanseheving for ansatte skreddersydd oppfølging av ulike nasjonalitetsgrupper. Her velges  veiledere med høy kompetanse og dybdekunnskap fra et bestemt land. Undervisningen tar sikte på å  forebygge misforståelser og konflikter, samt gi ansatte en økt forståelse for å sikre en god  kommunikasjon og samarbeid. Nomkus skreddersyr programmet etter bestillers behov/ utfordringer.  Undervisningen er praktisk tilrettelagt for dialog og ved behov veiledning på sak (selvsagt  anonymisert). 

Tilpasset veiledning/ opplæring til barn, foreldre og fosterhjem

Individuelt tilpasset veiledning. Veiledning kan bestå i samtaler med foreldre med  minoritetsbakgrunn, barn av innvandrerforeldre som bor i norske fosterhjem, for eksempel  veiledning til fosterforeldre eller ansatte ved institusjoner. Eksempler på samtaler og oppfølging av  barn kan være morsmåls- eller religionsundervisning som gjennomføres av kvalifisert lærer/  rollemodell tilpasset biologisk familie.

Rekruttering av trygge fosterhjem (Se vedlegg, ambassadøravtale Bufetat)

Nomkus har siden 2020 vært en ambassadørorganisasjon for Bufetat Sør, Fosterhjemtjeneste avd.  Kristiansand. Dette er ikke en del av vårt ordinære tjenestetilbud, det gjelder kun avtale mellom  Nomkus og Bufetat Sør, der vi er en av flere organisasjoner som videreformidler informasjon for dem  via vårt nettverk.

Psykoterapeutiske samtaler med omsorgspersoner på russisk/ukrainsk

Psykoterapeut: Nisså Tashpulatova. Nisså har en femårig utdannelse innen fagområdet psykologi ved  Kyrgyz-Russian Academy of Education, Kirgisistan/ Russland som er godkjent i Norge. Hun har flere  års erfaring som kulturtolk og psykoterapeutiske samtaler for enkeltpersoner og grupper/  familieterapi. Konsultasjoner tilbys med følgende språk: norsk, russisk/ukrainsk, kirgisisk, usbekisk, engelsk, tegnspråk.

Foreldrekurs for personer med minoritetsbakgrunn

Nomkus tilbyr høyt kvalifiserte veiledere/ undervisere på alle språk, med bachelor- og mastergrad  innen helse/psykologi, og det benyttes kunnskapsbaserte anerkjente metoder fra fagutdanning.  Kurset er utviklet av personell med utdanning innen flere fagområder, derav: Veiledning, psykologi,  antropologi, juss, traumeforståelse, barnefag og helsefag. Kursene foregår via teams eller livestreames. Foreldrekurs kan gjennomføres direkte på morsmål. Dersom det er flere språk i en  foreldregruppe, livestreames kurset på norsk med kulturtolker til ønskede språk. Det viktigste  elementet som skiller Nomkus sitt foreldrekurs fra en del andre, er at det i tillegg til den faglige  forankringen bygger på den verdifulle erfaringen til personer med annen nasjonalitetsbakgrunn enn  norsk, som har oppdratt barn i Norge.

Norges Multikulturelle Senter har interkulturell erfaring, nettverk og kompetanse, som vi håper kan  være en ressurs i deres viktige arbeid, og vi vil gjerne samarbeide med dere. Vi har utviklet en  innovativ digital løsning som gjør at vi kan levere kurs, kulturtolking og veiledning på flere språk  samtidig. Våre leveranser kan også gjennomføres med fysisk fremmøte, men de fleste av våre  oppdragsgivere velger den digitale løsningen som er kostnadssparende og bærekraftig for begge  parter. 

Kontakt oss på telefon 48297890 eller send en e-post til melinda@nomkus.no for et møte eller for å motta et skreddersydd tilbud. Vi vil gjerne høre fra dere!