Kulturtolk

Kulturtolk

fra Norges Multikulturelle Senter

Ta kontakt for bestilling. Norges Multikulturelle Senter tilbyr kvalifiserte tolker med høy flerkulturell erfaring og forståelse. Hvert oppdrag tildeles etter tolkens erfaring og kultursammenheng.

Fremmøtetolk

Bestilling av fremmøtetolk er ideelt hvis samtalen er best holdt ansikt til ansikt.

Skjermtolk

Skjermtolk er vår mest populære tolketjeneste. Her får man se tolken ansikt til ansikt, mens man også unngår risiko for smittefare.

Telefontolk

Bestilling av telefontolk er et flott alternativ hvis du kun trenger en kjapp samtale, eller hvis tekniske ulemper forhindrer en skjermsamtale.

Kulturtolk fra Nomkus: Norges Multikulturelle Senter

Hva er kulturtolking?

Erfaring har vist at den kulturelle konteksten er en viktig del av språket for å føre en god samtale med personer som er nye i Norge.

I interkulturelle kommunikasjonsstudier skiller man gjerne mellom høykontekst- og lavkontekst-kommunikasjon. I en lavkontekstkultur finner vi det meste av informasjonen i det verbale språket, som i Norge der vi har en direkte uttrykksform. I en høykontekstkultur ligger meningen like mye i det som ikke er blitt sagt som i det som er blitt sagt.

Tolking av kontekst

Direkte oversettelse av ord fungerer i samtaler der alle parter kommer fra sammenlignbare kultursamfunn, men hvis kulturforståelsen er ulik mellom partene vil man ofte ha bedre utbytte av å benytte en kulturtolk, for å sikre en god informasjonsflyt uten misforståelser.

En kulturtolk oversetter det verbale og det ikke-verbale språket slik at alle parter blir ivaretatt i samtalen.

Gjennom en kultursensitiv dialog kan man unngå konfliktsituasjoner basert på mistolking av den kulturelle konteksten. Vi anbefaler også bruk av kulturtolker i situasjoner der man ønsker å løse en eksisterende konflikt. Kulturtolking er tillitsskapende og relasjonsbyggende.

Tolk med høy standard

Kvalifikasjonskrav

I rekrutteringsprosessen vektlegges personlighet, holdninger og sosial kompetanse/ empati. Det stilles krav om politiattest og ansatte signerer etiske retningslinjer og taushetserklæring.

Våre tolker har et godt ordforråd på norsk og morsmål, og en god to-kulturell tilhørighet fra begge kultursamfunn.

Opplæring

Våre kulturtolker har gått gjennom et opplæringsprogram med kvalifisert personell og kulturtolktjenesten holder høy kvalitet. IMDI’s retningslinjer for tolker ligger til grunn for basisopplæringen. Andre del av opplæringen består av følgende tema: Kultursensitivitet, interkulturell kommunikasjon, etiske retningslinjer, traumebasert omsorg, MI-metoden, COS-modellen og kommunikasjonsteknikk.

Bestilling

Ta kontakt for bestilling. For at du som bestiller skal få den best egnede kulturtolken til oppdraget, ber vi om litt informasjon om samtalens art dersom dette er av betydning.

Vi kan ikke alltid innfri alle ønsker om tilpasning, men dette hjelper oss å velge rett person til å utføre oppdraget.