መግለጺ ብሕታዊነት (Personvernerklæring)

መን ኢና

ንሕና ማእከል ብዙሕ ባህልታት ኖርወይ ኢና፡ መርበብ ሓበሬታና ድማ፡ https://nomkus.com እዩ። ብኢመይል፡ benita@nomkus.no ክትረኽቡና ትኽእሉ ኢኹም።

እንታይ ዓይነት ውልቃዊ መረዳእታ ንእክብን ስለምንታይ ንእክብን።

ርእይቶታት

ኣጋይሽ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ርእይቶታት ምስ ዝገድፉ፡ ብመንገዲ ቅጥዒ ርእይቶ ዝቐርብ ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን ናይቲ ጋሻ IP ኣድራሻን ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ወኪል ተጠቃሚ ሕብረ ቃላትን ክንእክብ ኢና፡ እዚ ድማ ስፓምን ስፓምን ንምርካብ ክሕግዘና እዩ።

ካብ ኢመይል ኣድራሻኻ ስሙ ዘይተገልጸ ምልክት ሰንሰለት (“ሃሽ” ተባሂሉ’ውን ይጽዋዕ) ንኣገልግሎት ግራቫታር ክቐርብ ይኽእል እዩ፡ ነቲ ኣገልግሎት ትጥቀመሉ እንተኾንካ ንምፍላጥ። ፖሊሲ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣገልግሎት ግራቫታር ኣብዚ ኣሎ፡ https://automattic.com/privacy/። ድሕሪ ምጽዳቕ ርእይቶኻ፡ ምስ ርእይቶኻ (ርእይቶታትካ) ብዝተኣሳሰር ህዝባዊ ፕሮፋይል ስእልኻ ንህዝቢ ክቐርብ እዩ።

ሚድያታት

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ምስልታት እንተሰቒልኩም፡ ኣብ ውሽጡ ዝተሃንጸ ናይ ቦታ ዳታ (EXIF GPS) ሓዊስካ ምስልታት ካብ ምጽዓን ክትቁጠቡ ይግባእ። በጻሕቲ ናይቲ መርበብ ሓበሬታ ካብቲ ኣብቲ መርበብ ሓበሬታ ዘሎ ምስልታት ኩሉ ዓይነት ናይ ኣቀማምጣ መረዳእታ ኣውሪዶም ከናድዩ ይኽእሉ።

ርክብ ቅጥዒ

ብሓደ ካብ ናይ ርክብ ቅጥዕታትና ኣቢልኩም እንተረኺብኩምና፡ ነዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ክንዕቅብ ኢና፤

  • ኩሉ ኣብቲ ቅጥዒ ዝሃብካዮ ሓበሬታ
  • ዕለትን ሰዓትን ምቕራብ

ብመንገዲ ኣብ መርበብ ሓበሬታና ዘሎ ቅጥዒ ምምጻእ እንተመዝጊብኩም (ንኣብነት ኣብ ኮርሳት እንተተሳቲፍኩምን ኣብኡ ምምጻእኩም እንተመዝጊብኩምን)፡ እዞም ዝስዕቡ ሓበሬታታት ክእከቡ እዮም፤

  • ኩሉ ኣብቲ ቅጥዒ ዝሃብካዮ ሓበሬታ (ንኣብነት ስም፡ ኢ-መይል፡ ኮሙን)
  • ዕለትን ሰዓትን ምቕራብ

ኩኪስ (“Cookies”)

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ርእይቶ እንተገዲፍኩም፡ ስምኩም፡ ኢመይልኩምን መርበብ ሓበሬታኹምን ብመንገዲ ኩኪስ ክትዕቅቡ ትኽእሉ ኢኹም። እዚ ንዓኹም ንምምችቻው ስለዝኾነ ሓድሽ ርእይቶ ክትልጥፉ ከለኹም ዳግማይ ተመሳሳሊ ሓበሬታ ክትመልኡ ኣየድልየኩምን እዩ። እዞም ኩኪስ ንሓደ ዓመት ክጸንሑ እዮም።

ኣብ መእተዊ ገጽና እንተበጺሕኩም፡ መርበብ ሓበሬታኹም ኩኪስ ይቕበል እንተኾይኑ ንምፍላጥ ግዝያዊ ኩኪስ ከነቐምጥ ኢና። እዚ ኩኪ ዝኾነ ውልቃዊ መረዳእታ የብሉን፡ መርበብ ሓበሬታኻ ምስ ዓጸኻዮ ድማ ክድርበ እዩ።

ምስ ኣተኻ፡ ንመእተዊ ሓበሬታኻን ናይ ምርኣይ ኣማራጺታትካን ንምዕቃብ ተወሳኺ ኩኪስ እውን ክንሰርዕ ኢና። ናይ መእተዊ ኩኪስ ንኽልተ መዓልታት ይጸንሑ፣ ናይ ስክሪን ምምራጽ ኩኪስ ድማ ንሓደ ዓመት ይጸንሑ። “Remember me” እንተመሪጽካ ንኽልተ ሰሙን ኣብ ውሽጢ ክትጸንሕ ኢኻ። ካብ ናይ ተጠቃሚ ኣካውንትካ እንተወጺእካ፡ እቲ መእተዊ ኩኪ ክእለ እዩ።

ካብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ዝመጸ ኣብ ውሽጢ ዝተሃንጸ ትሕዝቶ

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ዝርከቡ ጽሑፋት ዝተሰረተ ትሕዝቶ ክህልዎም ይኽእል እዩ (ንኣብነት ቪድዮ፡ ምስልታት፡ ጽሑፋት ወዘተ …)። ካብ ካልኦት መርበባት ሓበሬታ ዝተሰረተ ትሕዝቶ፡ እቲ በጻሒ ናብቲ ናይቲ ትሕዝቶ መበቆላዊ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝበጽሐ (ንኣብነት ካብ ዩቱብ ዝተሰረተ ቪድዮ ትዕዘብ እንተኾንካ) ብተመሳሳሊ መንገዲ ይመላለስ።

እዞም መርበባት ሓበሬታ ብዛዕባኻ ሓበሬታ ክእክቡ፡ ኩኪስ ክጥቀሙ፡ ተወሳኺ ናይ ሳልሳይ ወገን ምክትታል ከካትቱ ይኽእሉ፡ ከምኡ’ውን ምስ ዝተሰረተ ትሕዝቶ ብኸመይ ከም እትዋፈሩ ክከታተሉ ይኽእሉ፡ ምሳታቶም ናይ ተጠቃሚ ኣካውንት እንተሃልዩካን እንተ ኣቲኻን ምስ ዝተሰረተ ትሕዝቶ ምትእስሳርካ ምክትታል ሓዊስካ።inn.

ትንታነታት

ሓበሬታኹም ምስ መን ነካፍል

ኣብ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ናይ ኦንላይን ኮርሳትና እንተተሳቲፍኩም፡ ሓበሬታኹም ናብቲ ናብቲ ኮርስ ዝለኣኸኩም ትካል ወይ ኮሙን ከነመሓላልፍ ንኽእል ኢና። እቲ እንሰዶ ሓበሬታ ስምካ፡ ኣድራሻ ኢ-መይልካ፡ ካልእ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን ካብቲ ምምጻእካ ካብ ዘመዝገብካሉ ዕለትን ሰዓትን ክሕዝ ይኽእል።

ሓበሬታኹም ክሳብ መዓስ ኢና ንሕዝ

ርእይቶ እንተገዲፍኩም፡ እቲ ርእይቶን ሜታ ሓበሬታኡን ንዘይተወሰነ ግዜ ክኽዘን እዩ። እዚ ድማ ስዒቡ ዝመጽእ ርእይቶታት ኣብ ክንዲ ንመዐቀኒ ሪጋ ምእታው ብኣውቶማቲክ ከነለልዮምን ክንቅበሎምን ምእንቲ እዩ።

ኣብ መርበብ ሓበሬታና ንዝተመዝገቡ ተጠቀምቲ፡ ዝህብዎ ውልቃዊ ሓበሬታ ኣብ ናይ ተጠቃሚ ፕሮፋይሎም እውን ክንዕቅቦ ኢና። ኩሎም ተጠቀምቲ ኣብ ዝኾነ እዋን ናይ ገዛእ ርእሶም ውልቃዊ ሓበሬታ ክርእዩ፣ ከዐርዩን ክድምስሱን ይኽእሉ እዮም (ብዘይካ ኣስማት ተጠቀምቲ እዚ ክቕየር ኣይክእልን)። ኣመሓደርቲ መርበብ ሓበሬታ እውን ነዚ ሓበሬታ እዚ ክርእይዎን ክቕይርዎን ይኽእሉ እዮም።

ኣብ ልዕሊ ዳታኻ እንታይ መሰል ኣለካ

ኣብዚ መርበብ ሓበሬታ ናይ ተጠቃሚ ኣካውንት እንተሃልዩካ፡ ወይ ርእይቶታት እንተገዲፍካ፡ ሽዑ ብዛዕባኻ እንእክቦ ውልቃዊ ሓበሬታ፡ ንኹሉ ዝሃብካና ዳታ ሓዊስካ፡ ናብ ወጻኢ ዝተላእከ ፋይል ክትቅበል ሕቶ ክትሰድድ ትኽእል ኢኻ። ብተወሳኺ ብዛዕባኻ ዝዓቀብናዮ ኩሉ ውልቃዊ ሓበሬታ ክንድምስሶ ክትሓትት ትኽእል ኢኻ። እዚ ብምምሕዳራዊ፡ ሕጋውን / ወይ ጸጥታውን ምኽንያት ክንዕቅቦ ዝግደድ ሓበሬታ ኣየጠቓልልን።

ሓበሬታኹም ኣበይ ንሰድድ

ኣብ ሓደ ወይ ልዕሊኡ ናይ ኦንላይን ኮርሳትና እንተተሳቲፍኩም፡ ሓበሬታኹም ናብቲ ናብቲ ኮርስ ዝለኣኸኩም ትካል ወይ ኮሙን ከነመሓላልፍ ንኽእል ኢና። እቲ እንሰዶ ሓበሬታ ስምካ፡ ኣድራሻ ኢ-መይልካ፡ ካልእ ዝቐረበ ሓበሬታ፡ ከምኡ’ውን ካብቲ ምምጻእካ ካብ ዘመዝገብካሉ ዕለትን ሰዓትን ክሕዝ ይኽእል።

ርእይቶታት ተጠቀምቲ ብመንገዲ ኣውቶማቲክ ኣገልግሎት ምፍታሽ ስፓም ክለኣኽ ይኽእል።

ናትኩም ርክብ ሓበሬታ

ሕቶ እንተ ኣቕሪብኩም ወይ ብኢመይል እንተተራኺብኩም፡ ንሕቶኹም መልሲ ንምሃብ ዝተዋህበኩም ናይ ርክብ ሓበሬታ ክንጥቀም ኢና።