About Us

Nomkus: Norges Multikulturelle Senter. Etablert i 2018. Du finner oss i Kvinesdal og i Kristiansand!

መን ኢና

ማእከል ብዙሕ ባህልታት ኖርወይ

ኣብ ሓደ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናዓበየ ዝኸይድን ብዙሕ ባህልታት ዘለዎን ሕብረተሰብ ኢና እንነብር ዘለና። ኣብ ማእከል ብዙሕ ባህልታት ኖርወይ (NOMKUS) እትርከብ ጋንታ ባህሊ ትፈቱ!

ማእከል ብዙሕ ባህሊ ኖርወይ፡ ውህደት ከም ዓውዲ ሒዙ፡ ኮርሳት፡ ብኢንተርነት ትምህርቲ፡ ሰሚናራት፡ ኣስተምህሮታትን ኣገልግሎት ትርጉምን ዝህብ ናይ ብዙሕ ባህልታት ጉጅለ እዩ።

መግለጺ ተልእኾ

ራእይን ክብርታትን

ምሳና ሰሪሕኩም ለውጢ ኣምፅኡ

ብመንገዲ ማእከል ሕብረ-ባህላዊ ኖርወይ ኣቢልና፡ ንሕና ናብ 80 ዝቐርብ ሰባት፡ ኣወንታዊ ወገን ብዙሕነት ከነርኢ ንደሊ። ስራሕና ካብ ሰብኣዊ መሰላት ሕቡራት ሃገራት፡ ከምኡ’ውን ብመሰረት ናይ ሓባር ክብርታትና ማዕርነት፡ ርህራሄን ምክብባርን ዝምርኮስ እዩ።

ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃዋህው ድልድል ዝሃንጽ፡ ከምኡ’ውን ነቲ ሓቀኛ ስእሊ ኣብ ክትዕ ኢሚግሬሽን ዝውክል መአከቢ ቦታ ክንከውን ንደሊ፡ ንሃገርና ዓቢ ጸጋ ዝኾኑ ተወፋይነት ዘለዎም ፈተውቲ ሰባት፡ ከምኡ’ውን ፖለቲካዊ ደረጃ ብዘየገድስ ሓደ ዓይነት ዝኾኑ ሓደስቲ ዝሕግዝ ፣ ሃይማኖታዊ ምትእስሳር፣ ብሄር፣ ከምኡውን ከምኡ ዝኣመሰለ።

Livestreaming av integreringskurs fra Nomkus: Norges Multikulturelle Senter

ብዛዕባ መስራቲ

Melinda Kvinlaug

ኣብ ኖርወይ እየ ተወሊደ፣ ኣብ ክቪነስዳል ድማ ዓብየ። ካብ 2001 ዓ.ም ጀሚሩ ናብ ሃገርና ዝመፁ ሓደሽቲ ሰባት ዝራኸበሉ ስራሕ ብምርካበይ ባህታ ረኺበ። ከም ሓላፊ መቐበሊ ኣጋይሽ፣ ኣማኻሪ ምምላስ፣ ሓላፊ ሓበሬታን ምፍታሕን ወዘተ ኮይነ ሰሪሐ እየ።

ኣብ 2011-2013 ኣብ ዝነበረ እዋን፡ ዕድለኛ ኮይነ፡ ኣብቲ ናይ ኢኖቬሽን ኖርወይ ንንግዲ ምጅማር ዝምልከት መምህር መደብ፡ ክቪኖቫስዮን ሶርላንድ ምስ ካልኦት 20 ደቂ ኣንስትዮ ሰብ ሃፍቲ ኣብ ኣግደር ብሓባር፡ ምስቲ ኣብ መምርሒ ሞያ ናብ ምምስራት ናይ ገዛእ ርእስኻ ትካል ዝተገብረ መጽናዕቲ ተደሚረ፡ ተኻቲተ። ካብ ብሕታዊ ዋንነት፡ ናብ ሜሊንዳ ጌትዌይ ኤ.ኤስ.፡ ናብ ኖርጀስ ማልቲኩልቱረለ ሴንተር ኤ.ኤስ. ኩሉ ብዛዕባ ውህደት እዩ፣ ከምኡ ውን ሓደስቲ መጻእቲ ናብ ሃገርና ኣብዚ ዝምልከቱሉ ጽቡቕ ቦታ ንኽረኽቡ ምሕጋዝ እዩ።

ኣብ ኖምኩስ ከም ዋና ኣካያዲ ስራሕ እየ ዝሰርሕ። ስርሐይ ብቐንዱ ሰራሕተኛታትና ዝውንንዎ ፍሉይ ሞያዊ ብቕዓትን ተመኩሮን ምውዳብን ምዝርጋሕን እዩ። እንተዘይኮይኑ ንመዓልታዊ ስርሓት፣ ሰራሕተኛታት፣ HSE ሓፈሻዊ ሓላፍነት ኣለኒ ንደገፍቲና፣ መሻርኽትና፣ ዓማዊልናን ዓማዊልናን ርክብ ዝገብር ሰብ እየ።

ከም ሓደ ናይ ኮሙንን ኣውራጃን ፖለቲከኛ ነበር መጠን፡ ናይቶም ናብ ሃገርና ዝመጹ ሰባት ከም ሓተቲ ዑቕባን ስደተኛታትን ክንጥቀመሎም ምኽኣልና ንሕብረተሰብ ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እፈልጥ እየ። ከምኡ’ውን ከም ሓደ ተቐባሊ ተቐባሊ ነበር መጠን፡ እቶም ናብዚ ዝመጹ ሰባት ብናይ ገዛእ ርእሶም ጻዕሪ ኣበርክቶ ክገብሩን ኣፍልጦ ክረኽቡን ክሳብ ክንደይ ኣገዳሲ ምዃኑ እፈልጥ እየ። ብዙሕ ባህሊ ዘለዋ ኖርወይ ንሃገርና ዘስካሕክሕ ሃብቲ ክትከውን ትኽእል እያ።

Melinda Kvinlaug: grunnlegger av Norges Multikulturelle Senter