Roen har senket seg hos Nomkus. Vi ser tilbake på et utrolig begivenhetsrikt år og møter med utrolig mange inspirerende mennesker. Humor og galskap, men også utvikling og kvalitetssikring av programmer, e-læringskurs, kulturtolketjenester og prosjekter.

I 2019 har vi blitt nominert tre ganger. Selv om vi ikke ble blant finalistene, så er vi utrolig stolte av å ha blitt nominert, i selskap med så mange utrolig flinke folk og virksomheter. To av konkurransene er avgjort, og en i prosess. Vi er ydmyke og glade for oppmerksomheten, og veldig spent på resultatet.

 • Mangfoldsprisen 2019 Vi ble nominert som en av 3 små bedrifter i region sør.
 • Årets sosiale entrepenør 2019 Vi ble nominert som en av 20 bedrifter nasjonalt.
 • Årets kompetansebedrift – Agdering Vi er nominert som en av 9 bedrifter i Agder, og er veldig spent på juryen bestemmer. Vinneren skal kåres 27. Januar.
Therese og Sanjar har pyntet juletreet!

Organisasjon

I 2019 har vi økt bemanningen til 4,2 årsverk fordelt på 7 faste stillinger. I tillegg har 42 personer mottatt lønn gjennom Nomkus, gjennom enkeltoppdrag, engasjement og prosjekter. Vi har ca. doblet omsetningen fra 2018. Etter 4 år med store investeringer og kostnader, er nå programmene våre klare for markedet, og 2020 vil bli et år for salg og mulighet til økte inntekter. I 2020/21 vil vi fortsette arbeidet med integrering og likeverd, gjennom informasjon, samarbeid, undervisning, sosiale medier og aktivitet.

Norges Multikulturelle Senter er medlem av SMB Norge, Innovasjon Kvinesdal og nettverket Agder for alle.

Shirley Rødland er vår økonomiansvarlig. Hun sørger for at kvitteringer, timelister og reiseregninger blir levert. Hun sender ut faktura, betaler regninger, betaler lønn og har stålkontroll på at det er orden i permer og mapper. Så selv om vi alle har stor respekt for henne (med en glidende overgang til frykt) så er det Shirley som er tryggheten vår, som holder hele bedriften sammen, det hadde blitt kaos uten henne.

Digitalisering

Prosjektleder og designer Evy Benita sammen med kursutvikler og tolk Adam Sele. E-læring

Vi er svært takknemlige for Innovasjon Norge som har tildelt oss midler for å digitalisere kursprogrammene våre. Det digitale integreringskurset, som er oversatt til flere språk, har vært et omfangsrikt prosjekt, som har engasjert mer enn 30 personer gjennom året. Hjertelig takk til hele teamet, oversettere, kursutviklere, skuespillere og rollemodeller, og en spesiell takk til Prosjektleder Evy Benita og Film- og lydprodusent Tor Magne Gausdal.

Dyktige engasjerte Khosar Heh, i dyp konsentrasjon med filmredigering. Khosar har vært med oss fra starten, med filmproduksjon, redigering, fotografering og som foredragsholder.

Nye lokaler i Kvinesdal

Tidligere har vi vært avhengige av å leie studio, kurslokaler og kontorer. I Februar dette året, fikk vi muligheten til å kjøpe eget hus, av Kvinesdal Røde Kors. Dette ble en formidabel driftsforbedring. Nå har vi alt samlet i egne lokaler, og får også inntekter gjennom utleie. Vi kan tilby flotte kurslokaler med utstyr, og stort kjøkken med dekketøy til 100 personer. Lokalene leies ut til barnedåp, konfirmasjoner, kurs og selskap.

Røde Kors leier fast kontor hos oss, og vi er dermed så heldig å være samlokalisert med denne organisasjonen som er så viktig for bygda vår, og som jobber utfra samme verdisyn som Nomkus. Vi jobber tett sammen, til hverdags- og profesjonelt. I høst gjennomførte vi eksempelvis et arrangement til inntekt for TV-aksjonen Care, i samarbeid med Kvinesdal Røde Kors, TV-aksjonen Agder, TV-aksjonen Kvinesdal og SMB Norge, som vi kalte «Møt kvinner fra landene der Care jobber», med foredrag fra kvinner fra Burundi, Afghanistan, Syria, Irak, Kongo og Myanmar, med landinfo fra hjemlandet, kvinners situasjon og viktigheten av Care sitt arbeid. Vi fortalte også om Nomkus sitt oppdrag for UDI, informasjon om frivillig retur til hjemlandet. Farukh, som har mange års erfaring fra menneskerettighetsarbeid i FN organiserte og ledet seminaret.

Vi har også kjørt flere «Historien bak» seminarer. Om våre ansatte. Hvorfor måtte de reise fra hjemlandet sitt, sterke historier fra hjemland og flukten til Norge, og hvordan de har tilpasset seg sitt nye hjemland. Den to-kulturelle forståelsen og kultursensitivitet er fundamentet i Nomkus.

«Historien bak» Haugesund

NAV intro – helårsprogram

Vi har gjennomført kurs for flere kommuner, for introdeltakere i ukene voksenopplæringen har ferie, 6 uker i året. Sommer, høst, vinter. Nye temaer har blitt utarbeidet, og andre tema har blitt kvalitetssikret i 2019. Derav: Arbeidsliv, økonomi, forkurs til butikkfag, førstehjelp, demokrati og valg, negativ sosial kontroll, barneoppdragelse- barn med to-kulturell identititet, forebygging av vold og ekstremisme, forebygging av rus/medisinbruk, fysisk og psykisk helse, touch-metoden, cv og søknad, forkurs til teorifag førerkort, norsk kultur og verdier, norske lover og regler, uskrevne regler i kommunikasjonen-skikk og bruk, godkjenning av dokumenter og vitnemål (karriereveiledning), sosiale medier, likestilling og likeverd, bedriftsetablering, MI-metoden m.m. I tillegg til ferdige kurs, tilbyr vi skreddersydde tema utfra NAV`s bestilling.

Bedriftsbesøk hos VIA Partner

All vår undervisning er dialogbasert, og består av aktiviteter som holder deltakerne engasjert og motivert gjennom hele kurset. Derav fysisk aktivitet, case, rollespill, kahoot, gruppearbeid og oppgaver. Vi har satt sammen gode «pakketilbud» til kommunene, med foredrag/ undervisning, kulturtolker på ønsket språk/ etnisitet og dokumentasjon, som evaluering, kursbevis og rapport. Dette fungerer bra, og vi ønsker i 2020 å gjennomføre samme kursprogram også for nye kommuner. Vi har medarbeidere i de fleste kommuner i Norge, og kan sette sammen kurs med bruk av lokale folk. På den måten sparer kundene våre reisekostnader, samtidig som de bidrar til lokal sysselsetting. Vi tilbyr også streaming og webinarer fra Kvinesdal.

Kulturtolk

Vi har utviklet tjenesten kulturtolk. Dette er en etterspurt tjeneste som fyller et viktig behov relatert til samtaler med minoritetsspråklige. Den tradisjonelle «ord til ord» tolkningen, der tolkene har en robotlignende oppgave med å tolke eksakt ordene som sies, kan i noen tilfeller medføre misforståelser og konflikter, hvis ikke personer som trenger oversettelse forstår den direkte kulturkonteksten vi benytter i Norge. Konteksten rundt og hvordan budskapet formidles er vesentlig, og kan være avgjørende, for at alle parter blir forstått og ivaretatt.

Vi har allerede hatt flere oppdrag for barnevernstjenester, NAV, helse og skoler. Kulturtolking er en konfliktdempende tolkemetode, der tolkene i tillegg til språk, overfører den kulturelle konteksten i samtalen. For å jobbe som kulturtolk, må man altså i tillegg til å ha et godt ordforråd på gjeldende morsmål og norsk, ha en god forståelse av uskrevne koder i kommunikasjonen fra begge kultursamfunn. Kultursensitivitet er en avgjørende egenskap for å jobbe som kulturtolk, samt relevant faglig bakgrunn og etnisitet.

Kulturtolkene må gjennomføre et 30 timers kurs, før de sendes ut på oppdrag. Vi har også utviklet en omfattende internundervisning for alle våre ansatte, som inneholder: MI-metoden, etikk, taushetsplikt og personvern, profesjonalitet og korrekt opptreden ovenfor kunder og samarbeidspartnere. Alle ansatte signerer på taushetserklæring, etiske retningslinjer og det hentes inn politiattest.

Prosjekter

Nomkus har dette året jobbet med flere store prosjekter, noen egne, og noen i samarbeid med dyktige partnere.

Digitalt kurs i integrering.

Består av film, animasjon, infografikk, bransjeintervjuer og er oversatt til mange språk. Ferdige moduler: Boveiledning innen renhold, brann- og sikkerhet, vedlikehold og kildesortering. Nå jobbes det med kvalitetssikring av 3 nyproduserte moduler, finansiert av Innovasjon Norge: Helse, Arbeidsliv og Globalt miljø. Intensjonen bak kurset er å gi nyankomne flyktninger god informasjon for å lykkes i det norske samfunnet, med familie, jobb og relasjoner. Programmets innhold er utviklet av to-kulturelle rollemodeller og fagpersoner, som kjenner utfordringene i møte med Norge, samfunn, kultur og system. Tilgang kan bestilles via nettsiden vår. Pris settes utfra antall brukere som skal ha tilgang. Målsettingen er at kurset skal gjøres tilgjengelig for alle flyktninger og asylsøkere som kommer til landet vårt, for at de raskest mulig skal forstå kultur og system, og oppnå aksept, respekt og suksess. Nomkus ser det multikulturelle samfunnet som en formidabel ressurs, og det er viktig for oss at nye som kommer til landet vårt skal finne en god tilhørighet her og trives.

Design meg et pilotprosjekt i samarbeid med Speechdesigner og Kvinesdal Kommune. Et intensivt opplæringsprogram for minoritetsspråklige ansatte innen helse og renhold, for perfeksjonering av norsk uttale og kulturforståelse. Prosjektet er viktig for den enkelte deltaker, arbeidsgiver og arbeidsmiljø. Design meg, forebygger avvik og uønskede hendelser som kan oppstå utfra mangelfull språk og kulturforståelse. Hvis prosjektet oppnår effektmålene som er satt, vil vi jobbe for å innføre samme program nasjonalt. Da vi mottok tilskudd fra Listerfondet, vil det være naturlig at vi begynner med de 6 kommunene i Lister i 2020.

Spillvaner hos minoritetsspråklig ungdom. Forskningsprosjekt i samarbeid med NLA Høyskolen og Vestlandsforskning

Forskningsprosjekt i samarbeid med NLA Høyskolen. Forstudie.

Tett på. Prosjekt i samarbeid med oppvekst/ skole i Nye Kristiansand. I planleggingsfasen.

Anbudsprosesser Vi har jobbet med og sendt flere anbud. To av tilbudene våre har blitt avvist, begrunnet med mangelfull erfaring, juridisk og teknisk kompetanse, men de fleste anbudene vi har levert, har tatt oss med til siste runde med forhandlinger. Vi vant et anbud for UDI, der vi fikk en delkontrakt «Informasjon om frivillig retur for personer som oppholder seg utenfor mottak og er ulovlig i Norge» Vi fikk kontrakten i Sør. NOAS, Caritas og Pirius fikk også en delkontrakt hver, i andre regioner. Vi har jobbet med dette oppdraget siden Juni 2019, der UDI kan forlenge kontrakten i 3 år til.

Frivillig retur – Oppdrag etter tildelt anbud fra UDI

Vi har hatt samtaler med mer enn 100 personer som har fått god informasjon om mulighetene for å reise tilbake til hjemlandet. Å være «ulovlig» i Norge, betyr at man enten har søkt om beskyttelse og fått avslag, eller at man aldri har søkt om opphold, altså befinner seg utenfor systemet. Noen kan være utsatt for menneskehandel. Fellestrekket for alle er at de er i en sårbar, ofte uholdbar situasjon uten rettigheter og helsehjelp. Vi samarbeider tett med returavdelingen i UDI og International Organization for Migration (IOM) som har lang erfaring med å hjelpe mennesker som ønsker å reise tilbake til hjemlandet sitt. For å komme i kontakt med personer i målgruppen, har vi drevet et omfattende informasjonsarbeid og samarbeidet med flere frivillige organisasjoner og trossamfunn. Vår jobb er ikke å motivere personer til å reise tilbake, men å gi de nok informasjon til at de skal kunne ta et kvalifisert valg for seg og sin familie, og viktigst av alt, de skal vite at det er mulig å få hjelp, billetter og reintegreringstilskudd. De som kvalifiserer for «sårbare grupper programmet» vil også kunne få oppfølging i hjemlandet. I tillegg til samtaler, hjelper vi til å hente ut dokumentasjon fra skole, helse og eventuelt arbeid eller frivillig arbeid i Norge. Vi prøver også å sette de i kontakt med organisasjoner i hjemlandet der de kan få hjelp den første tiden. Det frivillige returprogrammet er et godt tilbud fra norske myndigheter, og et mye tryggere og sikrere valg enn uttransportering med politi. Dette er et svært givende oppdrag å jobbe med. Å se et menneske gjenvinne håp, livsgnist og kontroll i eget liv, er en ubeskrivelig god følelse. Noen har søkt om å reise tilbake, og andre er fortsatt tidlig i prosessen, men vurderer det som et alternativ. Men det er tungt med de vi ikke kan hjelpe, de såkalte «ureturnerbare» der Norge mangler returavtale med hjemlandet deres, de er statsløse eller de mener at sikkerhetsrisikoen er for stor med å reise hjem, og velger å leve i skjul for myndighetene. Dette er ikke et verdig liv, og mange blir utnyttet.

I begynnelsen av 2020 planlegger vi et returseminar i samarbeid med Plattform. Fokus på utenforskap og sårbarhet i forhold til rekruttering til ekstreme grupper og kriminelle miljøer.

Samarbeid

Nomkus har mange dyktige samarbeidspartnere. Frivillige organisasjoner, etater, bedrifter og trossamfunn. Frivillige organisasjoner gjør en viktig og nødvendig innsats for nye personer som kommer til landet vårt, og vi er ydmyke og glade for at de fleste kan identifisere seg med Nomkus sin ideologi og arbeid, og ønsker å samarbeide med oss. I 2019 har vi blant annet samarbeidet med: Hvite Lilje, Røst, IOM, DRC, Amnesty Lyngdal, Norwegian Berries, Buddhistforeninger/ tempel, Muslimsk union Agder/ moskèer, kirker og menighetssentre, Sarons Dal, FIDA, Norske kvinners sanitetsforening, kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, frivillighetssentraler, Internasjonale cafèer og samlingssteder, TV-aksjonen Agder, somalisk forening, afghansk forening, arabiskspråklige i Norge (Facebookgruppe), Den internasjonale kulturfestivalen, Når øst møter vest, K-Minority Development, IRS Miljø, EVA-senteret, opplæringskontoret, politiske partier, Kvinesdal, Kristiansand, Vennesla og Lund kommune, AB-Trening, Hoshiar Nakkestad, Hagengruppen, Radio Kvinesdal og mange fantastiske ildsjeler som engasjerer seg som privatpersoner.

Internasjonal kvinnegruppe

Vi har i samarbeid med Sanitetsforeningen, Hvite Lilje og Amnesty Lyngdal etablert internasjonale kvinnekvelder, der vi inviterer kvinner i Listerregionen for månedlige kvelder med sosialt samvær, der vi tar opp relevante temaer. Carol Mekhail leder disse samlingene. De siste gangene har UDI`s returprogram også vært et tema, da vi ønsker å spre informasjonen via vårt nettverk. Den internasjonale kvinnegruppen er viktig, da de kan formidle informasjonen i egne nettverk, som ikke snakker norsk. Bakgrunnen for den internasjonale kvinnegruppa, er å vise frem de sterke kvinnene vi har i regionen vår. Vi har besøk av eksterne foredragsholdere og holder egne kompetansehevende kurs på samlingene, etter ønsket tema. Målsettingen er at kvinnene som deltar på samlingene etterhvert kan holde egne foredrag og kurs for norske kursdeltakere som vil forstå mer om andre lands kultur og verdier, fra en kvinnes perspektiv.

Vi har reist mye…

Vi har spist mye…

Vi har stått på stands

Noen forsøk på hjemmekontor…

Forberedelse til prøver A1 til B2

Reidar Mygland (Pedagog) og Sanjar Botoon har regelmessig undervisning for personer som deltar på språkpraksis, diverse tiltak, og andre som trenger hjelp til å styrke sine norskkunnskaper.

Vi har også gjennomført Intensive norskkurs, for minoritetsspråklige ansatte i privat og offentlig sektor. Her var Nazish Khan, Reidar Mygland og Astrid Bekkenes lærere, som alle har lang erfaring fra språkundervisning for minoritetsspråklige og pedagogisk kompetanse. Vi kommer til å sette opp flere kurs av denne type i 2020, da vi ser det fyller et viktig behov for de som ikke har mulighet til å delta på Voksenopplæringen grunnet jobbsituasjon. Vi tilpasser kursene våre til folk som er på jobb, slik at de kan delta på kurs utenom ordinær arbeidstid, kvelder og helgesamlinger.

Vi har også utviklet en modell, i samarbeid med NAV Kvinesdal, der morsmålslærere med relevant fagbakgrunn følger personer opp til ulike fagprøver, eller som trenger å styrke norskkunnskapene og kulturforståelsen for å komme i jobb. Vi har flere flerspråklige medarbeidere med pedagogisk bakgrunn, som kan jobbe tett på og tilpasse undervisningen individuelt, etter den ansatte og arbeidsgiverens behov. Litt varierende utfra behov, men en kulturtolk med en fagbakgrunn innen samme bransje, kan være et like godt alternativ. Kulturtolken vil uansett kunne rådføre seg med ansvarlig pedagog hos Nomkus, for å legge opp undervisningen. Det handler om å finne den beste løsningen, og vi strekker oss langt for å kunne tilby høy kvalitet og samtidig fleksible løsninger for våre kunder.

Denne høsten har firmaet Konsulentas levert et Kompetanse Pluss kurs for våre ansatte. Kurset følger Kompetanse Pluss sin læreplan, og har etter vårt ønske, mye fokus på korrekt uttale i språket. Våre medarbeidere snakker selvsagt godt norsk, men setter pris på muligheten til å få perfeksjonere egen uttale. Vi er svært fornøyd med Konsulentas sitt undervisningsprogram, og Øyvind Harv som lærer.

Vi har holdt foredrag

Hjelp til diverse søknader

For mange kan det være komplisert å fylle ut søknader til UDI og politi, knyttet til oppholdstillatelser, familiegjenforening, frivillig retur, permanent opphold, samt CV og søknader relatert til jobb i Norge eller utlandet. Vi har hjulpet mange med dette gjennom året. Vi er stolte av at Norges Multikulturelle Senter har blitt et sted der folk kommer for å få hjelp og samtaler, som faller utenfor det ordinære tjenestetilbudet, såkalte «ikke lovpålagte tjenester». Det eksisterer et stort behov for et tilbud her.

Organisasjonen SEIF mottar statsstøtte og tilbyr noen av disse tjenestene gratis for brukerne, men det begrenser seg hvor mye de kan rekke over, da behovet er stort. I tillegg til personer med innvandrerbakgrunn har vi bistått flere norske personer, som har en ektefelle med innvandrerbakgrunn. Dette er en gruppe som faller utenfor det offentlige hjelpeapparatet knyttet til opplæringstilbud og rettigheter. Vi har opparbeidet en ekspertise på dette området, og setter pris på å kunne hjelpe med dette, også med oversettelser, samtaler og å kunne henvise videre til rett instans. Samtidig er det en utfordring, da vi bruker mye tid på tjenester som vi ikke tar betalt for, og vi må hele tiden sikre at vi har nok inntektsbringende oppdrag, så vi kan betale ut lønn til våre ansatte.

Nomkus mottar kun betaling per oppdrag. Bedriften mottar ikke statlige overføringer eller faste inntekter. Vi har mottatt offentlig støtte til enkeltprosjekter, etter søknad. Sosialentrepenører, som Nomkus er, faller ofte litt imellom frivilligheten og privat næringsliv. På regjeringens nettside defineres sosiale entrepenører slik: «En sosial entreprenør er en person som bevisst tar tak i et bestemt samfunnsproblem og etablerer en ny løsning. De drives av det å skape sosiale resultater, og er opptatt av å organisere aktiviteten rundt løsningen sin på en måte som gir levedyktighet for løsningen på lang sikt.»

Det er mye fokus på nytteverdien sosiale entrepenører kan skape for samfunnet, og det fins nå politisk vilje og flere private investorer som støtter opp om sosiale entrepenører. Hos Nomkus vil vi jobbe med ulike finansieringsmuligheter, for å styrke egen likviditet og bli en bærekraftig organisasjon, for å kunne lykkes med våre målsettinger om nye arbeidsplasser, at Norge skal lykkes som et internasjonalt samfunn, samt videreføre tjenestetilbudet vårt til flere land.

Kompetanseheving

Kompetanseheving er et sentralt tema hos Nomkus, og vi jobber stadig med å heve kompetansen for våre ansatte, medarbeidere, samt formidling av egen kompetanse til eksterne aktører.

 • Tre ansatte har fullført ICDP-kurs dette året. International Child Development Program. Gjennom BUP-etat/ Lister Barnevern
 • Vi har deltatt på flere kurs og nettverkssamlinger over hele landet, relevant for vårt arbeidsområde.
 • Fire av våre medarbeidere er masterstudenter på siste året, to jusstudenter og to medarbeidere tar samfunnsutvikling (Global Development) Alle fire skal dette året levere sine masteroppgaver relatert til multikulturelle samfunnsutfordringer.
 • Vi har tatt imot flere personer som trenger praksis relatert til egen utdanning. Fem personer har hatt språkpraksisplass gjennom introduksjonsprogrammet, to arbeidsinnvandrere har hatt frivillig praksis hos oss for å lære språk og få arbeidserfaring og attest i Norge, tre skoleelever innen på videregående skole har hospitert hos oss og vi har en praktikantstilling fra UiA. Vi har også bidratt med innspill og fokusgrupper for en masterstudent og tre bachelorstudenter som ikke er tilknyttet vår virksomhet, men som har behov for å komme i kontakt med personer med innvandrerbakgrunn.
 • Vi har gjennomført Innovasjon Norge sitt FRAM-program, sammen med 20 bedrifter i Sør. Kompetansehevende nettverkssamlinger i bedriftsstrategi og økonomi, samt tett oppfølging av mentor Øyvind Arnesen i hele perioden. Dette har skapt stor vekst i bedriften.
 • Internopplæring av kulturtolker og ansatte innen etikk, taushetsplikt, profesjonalitet, MI-metoden, returprogram, veiledningssamtaler, traumebevisst omsorg, HMS, sikkerhet og beredskapsrutiner m.m.
 • Vi har bidratt med informasjon til skoler, barnevernstjeneste, offentlig ansatte, næringsliv og organisasjoner. Enten etter forespørsel, eller at vi har invitert oss selv. Vi blir alltid tatt godt imot.
 • Alle ansatte har deltatt på diverse nettstudier og kompetansehevende seminarer relatert til egne arbeidsområder, og vi holder oss kontinuerlig oppdatert innen politiske føringer og våre kunders rutinebeskrivelser og regelverk, derav integrering- og returkonferanser.
 • Vi er aktive i sosiale medier og media generelt, for å fremheve den positive siden av mangfoldet, og bidrar med faktainformasjon i debatter og på innvandrerkritiske nettsider. Dialog er viktig, og vi har som utgangspunkt at fremmedfrykt oftest handler om mangelfull informasjon. Vi bidrar med det vi kan for å fylle dette kunnskapsbehovet, gjennom å vise til oss selv, som er et team bestående av 40 nasjonaliteter med stor variasjon i politisk og religiøs tilhørighet, der vi samarbeider og jobber for samfunnets beste, med kunnskapsformidling, likeverd, empati og respekt.
 • Vi har deltatt på Innovasjon Norges «Go Global» for bedrifter som skal jobbe internasjonalt.
 • I Januar skal det utarbeides en kompetanseplan for 2020-2023
 • Vi er svært heldige, og har mottatt mentoring fra dyktige veiledere gjennom året, derav: Åse Versland – leder for Handelshuset Kvinesdal, karriereveileder og coach, Olaf Thommessen – leder for SMB Norge, Per Stabell – Advance Business Partner AS, Nazish Khan – K-Minority Development, Trygve Øydne – Dommerfullmektig Drammen og Liv Øyulvstad – Næringssjef og leder for Innovasjon Kvinesdal. Liv har vært tett på, og hjulpet oss mye fra oppstart til d.d.
 • Vi lærer hele tiden av våre samarbeidspartnere og kunder. Vil særlig trekke frem John Høiland (Røde Kors), Kim Richard Eik (NAV), Kristin Storbukås (Amento), Astrid Bekkenes (AB-Trening), Hanne Birkeland (NAV), Edin Kavara (Mottaksleder), Liv Ellen Omdal (Hvite Lilje), Raymond Olsen (Voksenopplæring) og flere.

Påbegynt plan 2020 i stikkordsform

 • fortsette og videreutvikle returarbeidet i samarbeid med UDI
 • fortsette og videreutvikle det totale tjenestetilbudet vårt
 • sikre bemanning på Kristiansandskontoret 5 dager i uka
 • kampanje/ markedsføring av produktene våre
 • tilby språkkurs: Arabisk, spansk, thai, dari, tysk, avansert Engelsk
 • videreutvikle e-læreprogrammene våre innen integrering, nye tema.
 • nasjonale seminarer og internasjonale webinarer, årsplan Januar
 • nettundervisning skal bli en del av vår daglige drift
 • åpne et avdelingskontor i Oslo 2020/21
 • skaffe flere prosjekter/ faste inntekter
 • øke bemanningen, flere faste stillinger
 • videreutvikle et godt samarbeid med forskningsmiljøer
 • etablere et samarbeid med RVTS og helseinstitusjoner
 • levere oppdrag til kriminalomsorgen
 • selge inn kulturtolketjenestene nasjonalt
 • jobbe for å få flere oppdrag innen privat næringsliv-internasjonale bedrifter. Gjennomføre en markedsstrategi.
 • Etablere en organisasjon/ avdeling i Afghanistan og Sverige

Tusen takk og Godt Nyttår

til mine dyktige kollegaer, samarbeidspartnere, kunder og kursdeltakere, for en formidabel innsats og gode stunder i 2019. Tusen takk også til dere som følger oss, på instagram, Facebook og blogg.

Jeg er sikker på at 2020 vil bli minst like inspirerende, og gleder meg til å treffe dere alle. Jeg vil ønske dere et fantastisk godt nytt år, og håper 2020 innfrir alt dere drømmer om!

Velkommen innom for en prat med oss!

Industrigata 6, 4480 Kvinesdal eller Tolbodgata 8, 4666 Kristiansand.

Vi har alltid kaffe, og ganske ofte kake!

Share: